IMS logo

แบบฟอร์ม สำหรับทดลองใช้งาน ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย


Need The Sample Data / ต้องการข้อมูลตัวอย่าง
* ทางบริษัท จะตรวจสอบข้อมูลของท่านที่ส่งมาสำหรับขอทดลองใช้งานระบบ และติดต่อท่านกลับทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail Addess หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลทดลองใช้งานระบบ ทุกกรณี

* หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ใช้การยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์ และส่งข้อมูลการเข้าใช้งานผ่านทางอีเมล์ ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้เท่านั้น

Ready to get started

To make sure that our systems meet the requirements of truly. You can fill in to request a pre-trial order by filling in "Form for trial Inventory Management System Program” after staff received your information, staff will send information login system to you as soon as possible.


เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าระบบของเราตอบโจทย์กับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอทดลองใช้งานระบบก่อนการสั่งซื้อได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์ม สำหรับทดลองใช้งาน ระบบบริหารจัดการสต็อกสินค้า และการขาย" หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด