IMS
สต๊อกที่มากกว่าสต๊อก
Logo the virus

Contact Us

Related Department Contact

Our team of professionals who provide care throughout usability. You can discuss the system you are using or device you will use in the future.
Please do not hesitate to contact us. So let us be part of your troubleshooting.


ทีมงานมืออาชีพของเราที่ให้การดูแลท่านตลอดการใช้งาน ท่านสามารถปรึกษาเรื่องระบบที่ท่านใช้งาน หรืออุปกรณ์ที่ท่านจะเลือกใช้ในอนาคตได้
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของท่าน

Drop Your Message

If you have any questions or would like to contact us you can fill in the form below to contact our staff.


หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ