IMS
สต๊อกที่มากกว่าสต๊อก

แบบฟอร์ม สำหรับทดลองใช้งาน ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย


Need The Sample Data / ต้องการข้อมูลตัวอย่าง
* ทางบริษัท จะตรวจสอบข้อมูลของท่านที่ส่งมาสำหรับขอทดลองใช้งานระบบ และติดต่อท่านกลับทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail Addess หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดเผยข้อมูลระบบ ทุกกรณี

* หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ใช้การยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์ และส่งข้อมูลการเข้าใช้งานผ่านทางอีเมล์ ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้เท่านั้น